News

Karstensens Skibsværft A/S udvider og investerer i skrogproduktion i Polen!

Pressemeddelelse: 

Karstensens Skibsværft A/S udvider og investerer i skrogproduktion i Polen!


Som en naturlig følge af ønske og ambition om at fastholde positionen som den førende totalleverandør af større fiskefartøjer, har Karstensens Skibsværft nu realiseret en stor del af visionen, ved at etablere ’Karstensen Shipyard Poland’


Det nye selskab skal forestå værftets skrogproduktion i Polen. Målet er at blive herre over egen produktion, og dermed at kunne designe, bygge og udruste egenhændigt. Udover at etablere det polske datterselskab har Karstensens Skibsværft overtaget produktionsfaciliterne fra Vistal Offshore i Gdynia, et moderne produktionsanlæg fra 2013, som er velegnet til værftets skrogproduktion. Produktionsfaciliteterne består af 2 veludrustede og moderne byggehaller i størrelsen 200 meter x 30 x 30 meter med tilhørende kontorer og moderne mandskabsfaciliteter. Karstensen overtager faciliteterne i Gdynia pr. 1. juli 2018 i en 3 årig leasingperiode.


Allerede nu er forberedelserne på opstarten indledt. Karstensens Skibsværft A/S har i forvejen en stab i Polen bestående af 10 skibsingeniører og inspektører, som siden 2000 har ført tilsyn med de skrogværfter, som indtil nu har bygget Karstensens nybygninger. Det polske team kan se frem til at få omkring 200 nye kollegaer og mindre transporttid rundt til eksterne værfter. Planen er at starte produktionen op umiddelbart efter overtagelsen i juli. Første skrog fra Karstensen Shipyard Poland bliver #450 LUNAR BOW, som skal udrustes i Skagen fra sommeren 2019 og leveres til skotske Lunar Fishing i januar 2020.


Karstensens Skibsværfts begrunder sin investering i skrogproduktionen i Polen med at værftet har opbygget sin succes som nybygningsværft inden for nicheområdet pelagiske fiskefartøjer, ved at levere skræddersyede løsninger af høj kvalitet tilpasset hver enkelt kundes specifikke behov. Ved at blive endnu mere uafhængige af eksterne parter kan værftet fortsætte udviklingen og vedblive med at sætte standarden for nybygning af moderne fiskefartøjer.


Investeringen i Polen kommer ikke til at påvirke værftsproduktionen og medarbejderstaben i Skagen i negativ retning. Tværtimod er der en klar forventning om, at indflydelsen og kontrollen over den indledende byggeproces vil styrke produktionen væsentligt med højere kvalitet og faste leveringer til følge. Med 13 skibe i ordrebogen til levering inden for de næste 2 år, er det afgørende, at have kontrol over disse 2 nøgleparametre.


Knud Degn Karstensens udtaler i forbindelse med etableringen af selskabet i Polen: "Det er godt for alle parter, at det hele er faldet på plads. Jeg er sikker på at vores investering i Polen er vigtig for at fortsætte vores vækst – også her i Skagen.” 


Kent Damgaard udtaler: ”Karstensen Shipyard Poland bliver et vigtigt salgsparameter for os i forhold til vores kunder. Ved dette tiltag vil vi fremstå som en endnu mere komplet leverandør; fra design til skrogbyggeri til udrustning til overlevering og selvfølgelig til servicering på eftermarkedet.


Press Release:

Karstensen Shipyard expands and invests in hull production in Poland!


Karstensen Shipyard has very high ambitions to maintain its position as the leading total supplier of larger fishing vessels. An important part of this vision is now being realized by establishing 'Karstensen Shipyard Poland’.

The new company will undertake all of the shipyards hull productions. The aim is to be in full charge of our own production, thereby enabling us to design, build and equip single-handedly. In addition to establishing the Polish subsidiary, Karstensen Shipyard has taken over the production facilities of Vistal Offshore, a modern production plant from 2013, which is well-suited to the shipyard's hull production. The production facilities consist of two well equipped, modern building halls measuring 200x30x30m, respectively 150x30x20m with associated offices and modern staff facilities. Karstensen will take over the facilities in Gdynia as of the 1st July 2018 on a three-year lease.​

Preparations for the start-up have already been initiated. Currently Karstensen Shipyard has a staff in Poland comprising 10 inspectors and naval architects, who since 2000 have been carrying out inspections at the hull shipyards, which until now have built Karstensen’s newbuildings.​The Polish team can look forward to getting around 200 new colleagues.

The plan is to start up production immediately after the takeover in July. The first hull from Karstensen Shipyard Poland will be #450 LUNAR BOW. This hull is planned for completion in Poland in the spring of 2019, and towed to Skagen for fitting out in the summer, with final delivery to owners, Scottish company Lunar Fishing in January 2020.

Karstensen's investment in the hull production in Poland is based on the success that the shipyard has achieved within the niche area of ​​pelagic fishing vessels by providing high quality customized solutions, adapted to each client's specific needs. By becoming more independent of external parties, the shipyard can continue the development and continue to set the standard for newbuilding of modern fishing vessels.

The investment in Poland will not affect the shipbuilding production or the workforce in Skagen negatively. On the contrary, it is the expectation that the influence and control of the initial building process will enhance production significantly with higher quality and faster deliveries to follow. With 13 ships on order for delivery within the next 2 years, it is crucial to have control over these two key parameters.

Knud Degn Karstensen comments on the establishment of the company in Poland: “It is good for all parties that everything has fallen into place. I am sure that our investment in Poland is important for our continued growth, also here in Skagen.”

Kent Damgaard says: "Karstensen Shipyard Poland will be an important sales parameter for us in relation to our clients.​In this approach, we will emerge as an even more complete supplier; from design to hull construction to fitting out to delivery, and of course servicing of the aftermarket."

News​

Pressemeddelelse 26.06.23: Karstensen Gruppen opnår positivt resultat i 2022 på trods af udfordringer
Karstensen Gruppen, der består af virksomhederne Karstensens Skibsværft, Danish Yachts, Karstensen Shipyard Poland, KS Elektro og Nuuk Værft, har offentliggjort regnskabet for 2022. Resultatet viser en positiv indtjening, som dog er mindre end forventet på grund af forskellige udfordringer udefra.
Read more
Pressemeddelelse 27.10.22: Karstensens Skibsværft køber værft i Gdansk
Karstensens Skibsværft har købt værftsanlæg i Gdansk og fremtidssikrer herved nybygningsproduktionen med værftsfaciliteter, der er særdeles velegnet til skrogbygning.
Read more
New order #474 – ”FINNUR FRÍÐI”
Rederiet Krossbrekka P/F fra Gøtu på Færøerne og Karstensens Skibsværft A/S har indgået kontrakt om en ny 88,00 m Pelagisk Snurper / Trawler.
Read more

​Karstensens Skibsværft A/S

Vestre Strandvej 17

9990 Skagen

Phone: +45 9844 1311

Cvr.nr.: 10859581

Are you searching for something specific?